Hovedbilde
Faresignaler hos barnet

Signaler på at barn lever med foreldre/omsorgspersoner som har et rusmisbruk, er forskjellig fra barn til barn og kan variere med barnets alder. For ansatte i barnehagen er det viktig å opprettholde en god relasjon til barna og legge merke til endringer i barnets væremåte og trivsel. Barnets væremåte eller endring i barnets væremåte kan være tegn på at noe er galt. bekymringsfull atferd trenger ikke nødvendigvis indikere et bestemt problem som for ekempel rus hos foreldre. Det kan likevel være grunn til å kjenne noen signaler som kan tyde på at barnet ikke har det bra.

 

Nedenfor nevnes noen signaler hos barn. Disse signalene behøver ikke nødvendigvis bety at foreldrene har rusproblemer. De kan også være tegn på på at barnet lever i en situasjon preget av utilstrekkelig omsorg.

  • Tristhet, mangel på mimikk, konsentrasjonsproblemer, ufrivillig vannlating og avføring (hos de aller minste barna)
  •  Motorisk uro, angst, problemer med venner og sosial tilhørighet, følelsesmessig ustabilitet
  • Manglende matpakker og gymtøy, dårlig eller skittent tøy, manglende tilbakemeldinger fra foreldre på skoleoppgaver og meldinger hjem, høyt fravær, ofte sykdom, manglende hjemmearbeid.
  • Observasjoner av samspill mellom barn og foreldre kan indikere om barn lever med foreldre/omsorgspersoner som har et rusmisbruk. Er samspillet preget av konflikt? Viser foreldrene liten medfølelse med barnet og har i liten grad sin oppmerksomhet rettet mot barnet? Er barnet ekstremt opptatt av foreldrene?
  • Barn kan også kompensere for foreldrenes manglende omsorg ved å være overdrevent ansvarlige og tilpasningsdyktige. Hvis du har en mistanke om at ikke alt er som det skal, må du ikke bli beroliget av en slik atferd. Det kan være snakk om barn som ikke får lov til å være barn, men blir små voksne, noe som er et vanlig fenomen i familier med problemer knyttet til rusmiddelmisbruk eller psykisk sykdom.

Blå Kors har utviklet et nettsted som handler om tidlig intervensjon og risiko

Les mer på jegser.no 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no